Privacy policy

Inleiding

Dit privacybeleid legt uit hoe de Fooz L. en Zonen omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten, natuurlijke personen, en alle andere natuurlijke personen die met de Fooz L. en Zonen in contact staan (hierna ‘u’ genoemd).

Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.

De Fooz L. en Zonen hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. De Fooz L. en Zonen behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft de Fooz L. en Zonen de wet na, de Belgische wet van 8 december 1992 en vanaf 25 mei 2018 de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u verkrijgen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit genoemd.

Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van de Fooz L. en Zonen op dit gebied kent en begrijpt. Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING?

De Fooz L. en Zonen is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Haar coördinaten zijn: de Fooz L. en Zonen, Zuidstationstraat 28, 9000 Gent, BE 0406.536.106, 09/225.00.78, info@defooz.com. De Fooz L. en Zonen is dan ook uw gesprekspartner en is diegene die ten aanzien van de Gegevensbeschermingsautoriteit verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens. De Fooz L. en Zonen bepaalt de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt alsook de gebruikte middelen en de verwerkingseigenschappen.

De Fooz L. en Zonen kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw persoonsgegevens namens de Fooz L. en Zonen en volgens de instructies van de Fooz L. en Zonen te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid. Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijke zijn zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven (hierna de ‘verwerkers van ‘de Fooz L. en Zonen’ genoemd).

WELKE CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT DE FOOZ L. EN ZONEN?

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de categorieën van persoonsgegevens die de Fooz L. en Zonen kan verwerken. Het is mogelijk dat ook andere gegevens worden verwerkt indien die nodig of nuttig zijn voor de voortzetting van de contractuele relatie met de Fooz L. en Zonen.

Hierbij wordt de context aangegeven waarin de Fooz L. en Zonen deze gegevens verkrijgt of verwerkt. Deze tabel moet samen gelezen worden met de beschrijving van de doeleinden waarvoor de Fooz L. en Zonen de gegevens verwerkt.

Categorie Voorbeelden Context
 • Identiteitsgegevens van de klant/opdrachtgever (verkoper of verhuurder)
 • Identiteitsgegevens van kandidaat koper of huurder
Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres. Deze gegevens worden door u verstrekt en verwerkt wanneer u inlichtingen aanvraagt, klant wordt, een bemiddelingsopdracht sluit of u registreert om de diensten van de Fooz L. en Zonen (online) te gebruiken, voor elke identificatie of gebruik. Deze gegevens kunnen ondermeer door het inlezen van uw identiteitskaart worden verkregen.
Gegevens over het onroerend goed van de klant/opdrachtgever (verkoper of verhuurder) Eigendomstitel, stedenbouwkundig uittreksel, bodemattest, keuringsattest van de elektrische installatie, EPC attest, informatie over de overstroomgevoeligheid, postinterventiedossier, informatie over de erfgoedwaarde. Deze gegevens worden door u verstrekt, dan wel in uw opdracht door de Fooz L. en Zonen opgevraagd bij de overheid of technische experten.
Gegevens van kandidaat huurder die verband houden met een voorstel van verhuurcontract Informatie over beroep en werkgelegenheid, solvabiliteit, gezinssituatie, loon etc. Deze gegevens worden door u verstrekt, dan wel in uw opdracht door de Fooz L. en Zonen opgevraagd bij de overheid of technische experten.
Gegevens van kandidaat huurder die verband houden met een voorstel van verhuurcontract Informatie over beroep en werkgelegenheid, solvabiliteit, gezinssituatie, loon etc. Deze gegevens worden verzameld met behulp van formulieren en contracten die u op uw verzoek invult.
Aanvullende gegevens voor het sluiten van een huurovereenkomst of onderhandse verkoopovereenkomst Rijksregisternummer Deze gegevens worden door u verstrekt. Het nationaal rijksregisternummer wordt alleen gebruikt in de gevallen waarin de wet voorziet of vereist.
Gegevens van mede-eigenaars (of hun huurders) Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres. Deze gegevens worden door u als mede-eigenaar verstrekt aan de Fooz L. en Zonen wanneer de Fooz L. en Zonen de functie van syndicus uitoefent.
Gegevens die verband houden met de uitvoering van de dienstverlening van syndicus Betalingsverrichtingen, inclusief namen en rekeningnummers, communicatie en referenties, kaartnummers, etc. Deze gegevens hebben betrekking op uw verrichtingen als mede-eigenaar die door de syndicus worden gecoördineerd.
Gegevens over de verrichtingen van de Fooz L. en Zonen met u De informatie in verband met uw contacten met de Fooz L. en Zonen, per telefoon, e-mail, fax, enz. en uw interacties op de webpagina’s aangaande de Fooz L. en Zonen, haar diensten of haar partners, op sociale netwerken, enz. Deze gegevens komen van contacten van welke aard ook tussen u en de Fooz L. en Zonen (bij ontmoetingen of evenementen, abonnement op een nieuwsbrief, sociale netwerken, etc.)
Gegevens over het gedrag en voorkeuren van de klant Informatie over uw gedrag en voorkeuren met betrekking tot het gebruik van communicatie- en relatiekanalen, informatie over uw persoonlijke keuzes en levensstijl, privé of professioneel projecten, hobby’s, etc. Deze gegevens zijn het gevolg van keuzes die u hebt geuit of analyses die door de Fooz L. en Zonen zijn uitgevoerd in overeenstemming met deze verklaring en haar wettelijke verplichtingen.

De Fooz L. en Zonen verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT DE FOOZ L. EN ZONEN UW PERSOONSGEGEVENS?

De Fooz L. en Zonen verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hier onder beschreven doeleinden. De Fooz L. en Zonen zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt.

De Fooz L. en Zonen verwerkt uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:

 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op de Fooz L. en Zonen rusten
 • Om een contract met u uit te voeren of om op uw verzoek vóór de sluiting van dit contract bepaalde maatregelen te nemen
 • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Fooz L. en Zonen, waarbij deze belangen met uw grondrechten en fundamentele vrijheden wordt afgewogen
 • In specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie. Deze toestemming kan u op elk moment in overeenstemming met de wet intrekken.
WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

De Fooz L. en Zonen dient zich te houden aan wetgeving die haar in specifieke omstandigheden verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Deze verplichtingen kunnen met zich meebrengen dat de Fooz L. en Zonen moet samenwerken met de bevoegde autoriteiten en/of derden en eventueel bepaalde van uw persoonsgegevens aan hen overmaakt.

Hieronder vallen onder meer:

 • De verplichting om bij te dragen aan het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
 • De verplichting die aan een syndicus worden opgelegd aangaande het beheer van mede-eigendommen
 • De verplichting om te reageren op een formeel verzoek van Belgische belasting- en gerechtelijke autoriteiten

De lijst van wettelijke verplichtingen waarvoor de Fooz L. en Zonen uw gegevens moet verwerken, is niet exhaustief en is onderhevig aan veranderingen.

CONTRACTUELE RELATIES TUSSEN DE FOOZ L. EN ZONEN EN U ALS KLANT

Alvorens contracten af te sluiten, dient de Fooz L. en Zonen soms bepaalde gegevens te verkrijgen en te verwerken, met name om onder andere:

Hieronder vallen onder meer:

 • Te reageren op uw verzoek
 • U bij te staan bij het verstrekken van informatie en bij de sluiting van het contract
 • Een verzoek op te volgen, de geschiktheid te evalueren en de risico’s met betrekking tot een mogelijk contract in te schatten
 • Uw bemiddelingsopdracht te vervullen

In het kader van lopende contracten of het beheer van contracten dient de Fooz L. en Zonen een aantal gegeven te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.

In dit kader kunnen uw gegevens intern binnen de Fooz L. en Zonen worden verzonden naar diverse afdelingen, waaronder aan diegene die niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de relatie met u of de uitvoering van een bepaald contract.

Meer bepaald verwerkt de Fooz L. en Zonen uw gegevens bij de uitvoering van contracten als volgt:

 • Beheer van lopende contracten / bestelde diensten
 • Centraal management en algemeen beeld van de klanten
 • Het beheer van uw vastgoed
 • Het beheer van de mede-eigendom waarin u mede-eigenaar bent

De Fooz L. en Zonen kan uw persoonsgegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met u en de uitvoering van contracten.

GERECHTVAARDIGDE BELANGEN VAN DE FOOZ L. EN ZONEN

De Fooz L. en Zonen verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft de Fooz L. en Zonen ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy.

Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:

 • Het personaliseren van de diensten van de Fooz L. en Zonen
 • De verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende dienst door:
  • Evaluatie en verbetering van processen, met inbegrip van campagnes, simulaties en verkoop, door middel van verschillende instrumenten zoals statistische analyse, tevredenheidsonderzoeken en diverse andere zoekmethodes
  • Verbetering van bestaande (of in ontwikkeling zijnde) producten van de Fooz L. en Zonen, op basis van enquêtes bij klanten van de Fooz L. en Zonen, statistieken, tests en feedback van klanten via sociale netwerken (Twitter, Facebook, …) gekoppeld aan de Fooz L. en Zonen
 • Toezicht op de activiteiten van de Fooz L. en Zonen, met inbegrip van de omvang van de omzet, het aantal afspraken in onze kantoren, het aantal oproepen en bezoeken aan de website van de Fooz L. en Zonen, de aard van de gestelde vragen van klanten etc.

Het voorbereiden van studies en statistieken, waarbij gebruik wordt gemaakt van anonimisering en pseudonimisering van de betrokkenen:

 • De opleiding van ons personeel door middel van het gebruik van praktijkvoorbeelden ter illustratie, met inbegrip van het opnemen van bepaalde telefoongesprekken
 • Het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers van haar website te verbeteren
 • Het bewaren van bewijsmateriaal (archieven)
 • De vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van de rechten van de Fooz L. en Zonen of alle personen die zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen
SPECIFIEK GERECHTVAARDIGD BELANG VAN DE FOOZ L. EN ZONEN : CONVENTIONELE DIRECT MARKETING

De Fooz L. en Zonen voert een klantensegmentatie uit - in het bijzonder naargelang uw behoeften - om u bijvoorbeeld geschikte panden en/of diensten aan te bieden die overeenstemmen met uw professionele en persoonlijke situatie. Daartoe kan de Fooz L. en Zonen onder meer:

 • De diensten die u reeds gebruikt en uw sociodemografische gegevens beoordelen (leeftijd, familiale samenstelling, inkomsten enz.)
 • Uw gedrag analyseren via verschillende kanalen (bezoeken/meetings, e-mails, bezoek aan de website, berichten via onze website), uw voorkeuren afleiden en hierdoor de informatie en de internetpagina’s die u hebt bezocht personaliseren
 • De advertenties op de webpagina’s aanpassen zodat ze voldoen aan de interesse die u heeft aangetoond via uw gedrag op onze website, sociale netwerken, in een kantoor of elders (bvb. bij gebeurtenissen waar de Fooz L. en Zonen aanwezig was)
 • Het invullen van formulieren vereenvoudigen door bepaalde velden al in te vullen met reeds bekende gegevens en u te vragen de nauwkeurigheid van deze gegevens te verifiëren en indien nodig bij te werken
 • De sleutelmomenten beoordelen waarvoor bepaalde diensten u het beste zouden uitkomen
 • U gepersonaliseerde advertenties versturen per post of telefonisch
UW TOESTEMMING VOOR HET VERWERKEN EN VERZENDEN VAN ELEKTRONISCHE RECLAME (ELEKTRONISCHE DIRECT MARKETING)

De Fooz L. en Zonen kan uw persoonlijke elektronische contactgegevens (namelijk uw mobiel telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om u persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing of nieuwsbrieven. In dit geval dient de Fooz L. en Zonen eerst uw specifieke toestemming te vragen.

Door dit privacybeleid te aanvaarden, geeft u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing doeleinden én het versturen van elektronische reclame.

AAN WIE MAAKT DE FOOZ L. EN ZONEN UW PERSOONSGEGEVENS OVER?

De Fooz L. en Zonen behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht.

De Fooz L. en Zonen kan uw gegevens toezenden aan andere entiteiten binnen haar groepsverband in binnen- en buitenland, met name aan de andere entiteiten van de groep die de Fooz L. en Zonen bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van de activiteiten, met inbegrip van rapportage, ondersteuning en computerbeveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten.

In sommige gevallen is de Fooz L. en Zonen bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder:

 • Overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om informatie over te maken
 • Gerechtelijke onderzoeksinstanties op hun uitdrukkelijk verzoek

De Fooz L. en Zonen draagt uw gegevens tevens over aan specifieke dienstverleners om te helpen met:

 • Het ontwerpen en onderhouden van computerapparatuur en internetapplicaties
 • Het aanbieden van reclame- en communicatiediensten, met inbegrip van online en sociale netwerkproviders
 • Het voorbereiden van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van producten of diensten
 • De commercialisering van haar activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van klantencommunicatie

De Fooz L. en Zonen dient uw gegevens ook over te maken aan online en sociale netwerkproviders, die de Fooz L. en Zonen gebruikt voor het aanbieden van reclamediensten.

Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in het kader van gerechtelijke procedures aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld.

In de hiervoor genoemde gevallen zorgt de Fooz L. en Zonen ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. De Fooz L. en Zonen zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van de Fooz L. en Zonen en zijn gegevensbeschermingsbeleid.

De Fooz L. en Zonen bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

De Fooz L. en Zonen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld. Deze periode is gelinkt aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van de Fooz L. en Zonen, evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld:

 • 10 jaar in het kader van de antiwitwaswetgeving
 • 10 jaar in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van de Fooz L. en Zonen
 • 7 jaar voor de boekhouding en verantwoordigingstukken van de verenigingen van mede-eigenaars naar aanleiding van het uitoefenen van de taak van syndicus

Buiten deze perioden worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

De Fooz L. en Zonen hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

De Fooz L. en Zonen neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van de Fooz L. en Zonen gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal de Fooz L. en Zonen onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal de Fooz L. en Zonen u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

WAT ZIJN UW RECHTEN BIJ HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS?
RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, BEPERKING, WISSING, OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS EN VAN BEZWAAR

Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:

 • Een recht op inzage van uw persoonsgegevens bij de Fooz L. en Zonen. Dit betekent dat u de Fooz L. en Zonen kan vragen of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en aan wie zij worden meegedeeld
 • Een recht van verbetering als u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn
 • Een recht op beperking indien u bvb. de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en dit gedurende een periode die de Fooz L. en Zonen toelaat om dit te controleren
 • Een recht op wissing van uw persoonsgegevens. Wanneer uw contract met de Fooz L. en Zonen een einde genomen heeft, kan u de Fooz L. en Zonen vragen om uw persoonsgegevens te wissen indien dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld. U heeft eveneens de mogelijkheid om ten allen tijde de wissing te vragen van persoonsgegevens die door de Fooz L. en Zonen op basis van uw toestemming worden verwerkt (tenzij de Fooz L. en Zonen een andere rechtsgrond heeft voor de verwerking) of op basis van het gerechtvaardigd belang van de Fooz L. en Zonen (tenzij er prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking). De Fooz L. en Zonen kan in ieder geval deze persoonsgegevens bijhouden indien dit voor bewijsdoeleinden in het kader van rechtsvorderingen zou vereist zijn
 • Een recht op overdraagbaarheid van gegevens die uzelf aan de Fooz L. en Zonen heeft verstrekt indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan u de Fooz L. en Zonen vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor de Fooz L. en Zonen

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden die zijn vermeld in artikel IV.3 en IV.4. In het geval van IV.3 kan de Fooz L. en Zonen evenwel de persoonsgegevens blijven verwerken indien er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of gronden zijn die verband houden met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per post te versturen, dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten naar de Fooz L. en Zonen, Zuidstationstraat 28, 9000 Gent of per e-mail naar info@defooz.com of door het contactformulier op de website te bezoeken: http://www.defooz.com/contact

RECHT VAN VERZET TEGEN HET VERZENDEN VAN ELEKTRONISCHE RECLAME

In IV.5 werd uw toestemming gevraagd om uw elektronische contactgegevens te verwerken en te gebruiken om commerciële informatie, reclame of persoonlijke voorstellen naar u te sturen (via direct marketingacties of elektronische nieuwsbrieven). Dit geldt met name voor communicatie naar uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing en u te verzetten tegen de toekomstige ontvangst van dergelijke reclame.

U kan ons dit op de volgende wijzen kenbaar maken:

 • Door het versturen van een e-mail met een kopie van uw identiteitskaart naar info@defooz.com
 • Door het versturen van een brief per post met een kopie van uw identiteitskaart naar de Fooz L. en Zonen, Zuidstationstraat 28, 9000 Gent
 • Door op de link “uitschrijven” (“unsubscribe”) te klikken onderaan een e-mail of elektronische nieuwsbrief die door de Fooz L. en Zonen is verzonden
 • Door een verzoek te richten via de contactpagina op onze website

De uitoefening van het recht van verzet kan evenwel de Fooz L. en Zonen niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze verklaring.

RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

Indien u klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren als volgt:

U kunt ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail op commission@privacycommission.be of telefonisch op 02/274.48.00.

Cookiebeleid

Privacy instellingen

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies op onze website. Hiermee volgen wij en derde partijen uw internetgedrag op onze website en kunnen we uw ervaring verbeteren.